Przeskocz do treści Przeskocz do menu

REACH

Co to jest REACH?

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION OF CHEMICALS (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych substancji.

Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Czego dotyczy REACH?

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia.

Z rejestracji zwolnione są także substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

Rozporządzenie REACH dokonuje rozróżnienia pomiędzy kilkoma rolami w łańcuchu dostaw substancji w ich postaci własnej, jako składnika mieszanin lub zawartej w wyrobach, związanymi z działalnością przedsiębiorstwa. Obowiązki do spełnienia uzależnione są od roli przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwo może odgrywać różne role dla różnych substancji.

Po co jest REACH

Rozporządzenie REACH zmienia sytuację systemu kontroli chemikaliów w Unii Europejskiej. W jego ramach przyjęto szereg zmian mających na celu usprawnienie zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Znika podział na substancje „nowe” oraz „istniejące” - objęte zostały one wspólnym systemem. Ciężar odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań danej substancji został przeniesiony z władz na przemysł. Producenci i importerzy zobowiązani zostali do dokonania rejestracji substancji. Dalsi użytkownicy zostali włączeni do systemu kontroli chemikaliów, dzięki czemu informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie się w całym łańcuchu dostaw.

Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

  • ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego,
  • zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
  • utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego,
  • integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej,
  • ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych.

Przepisy REACH w działalności PPH STANLAB Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, że PPH STANLAB Sp. z o.o. nie jest producentem, tylko zajmuje się działalnością handlową, to w zależności od źródła zakupu substancji chemicznych, może pełnić rolę dystrybutora lub dalszego użytkownika albo importera.

Bez względu na to w jakiej roli występujemy w danym łańcuchu dostaw wypełniamy wszystkie obowiązki nakładane na nas przez przepisy Rozporządzenia REACH, dbając o to aby dostarczane przez nas surowce (substancje, mieszaniny) były zgodne z literą prawa.

Więcej informacji o REACH:

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH: http://reach.gov.pl

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA): http://echa.europa.eu

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki: http://www.reach-info.pl

Biuro do spraw Substancji Chemicznych: http://www.chemikalia.gov.pl/